Serwis

 

Kontakt w sprawach serwisowych

Infolinia serwisowa
Telefon: +48 67 349 27 14
e-mail: serwis@pellasx.eu

Infolinia czynna w godzinach:
poniedziałek-piątek – 8:00-18:00


Warunki serwisu

Serwis i wszystkie naprawy gwarancyjne powinna wykonywać firma specjalistyczna, która dokonała montażu i uruchomienia urządzenia lub wskazana przez nią firma serwisowa posiadająca uprawnienia producenta – firmy Pellas X Sp. z o.o. Sp.k.

W wypadkach szczególnych, np. rozwiązanie firmy specjalistycznej lub utraty przez nią uprawnień, Producent zapewnia serwis przez inną, wskazaną przez niego firmę serwisową.

W formularzu należy podać imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz opisać problem. Na wskazany adres e-mail prześlemy zwrotnie potwierdzenie utworzenia zgłoszenia i jego numer. Nasz serwisant skontaktuje się najszybciej, jak to będzie możliwe.

Warunki Gwarancji

W celu zachowania gwarancji:
1. Palnik musi zostać zamontowany wyłącznie przez osobę posiadającą uprawnienia producenta.
Instalator zobowiązany jest do dostarczenia kopii protokołów – pierwszego uruchomienia oraz przeglądów (podstawowych i rozszerzonych), drogą pocztową lub elektroniczną. Protokół należy przesłać nie później, niż 10 tygodni od daty jego sporządzenia.

2. Użytkownik zgodnie z harmonogramem zleci firmie specjalistycznej wykonywanie okresowych przeglądów.
Zakres czynności sprawdzających sprawność palnika, wymaganych w trakcie przeglądów zawarty jest w książce gwarancyjnej. O ile umowa zawarta pomiędzy użytkownikiem a firmą specjalistyczną nie mówi inaczej, przeglądy te są odpłatne.

Przeglądy

Zakres czynności sprawdzających wymaganych przy podstawowym przeglądzie eksploatacyjnym:

 • kontrola nastaw automatyki
 • kontrola urządzeń zabezpieczających (STB, czujniki temperatury kotła i palnika)
 • kontrola i czyszczenie sensora płomienia
 • kontrola stanu klapki z przeciwwagą (jeżeli występuje)
 • analiza spalin i pomiar ciągu kominowego
 • zapisanie stanu liczników serwisowych
 • czyszczenie dysz nadmuchowych i paleniska palnika
 • sprawdzenie mechanizmu mocowania i stanu paleniska
 • kalibracja sondy lambda (jeżeli występuje)

Dodatkowo przy rozszerzonym przeglądzie eksploatacyjnym:

 • test przekaźników
 • kontrola szczelności palnika
 • kontrola stanu połączeń elektrycznych
 • kontrola stanu zapalarki

 

Uwaga

 • Producent nie odpowiada za źle wykonaną instalację palnika przez instalatora lub firmę instalacyjną.
 • Szczegółowe warunki gwarancji opisane są książce gwarancyjnej dołączanej do palników w przy sprzedaży.